Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników poza sprawami wyłącznie zastrzeżonymi dla Zgromadzenia przez Kodeks spółek handlowych należy:

 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki - bilansu, rachunku zysku i strat za ubiegły rok obrachunkowy, oraz udzielanie pokwitowania z wykonania obowiązków władzom Spółki,
 • podjęcie uchwały o podziale zysku lub o sposobie pokrycia strat, 
 • powoływanie i odwoływanie Prezesa i Członków Zarządu Spółki,
 • powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej,
 • decydowanie o przystąpieniu do innej Spółki, organizacji gos­podarczej oraz o wystąpieniu z niej,
 • zatwierdzenie regulaminu Zarządu, uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników,
 • podjęcie uchwały o zbyciu, umorzeniu, przeniesieniu, obciążeniu lub rozporządzeniu w inny sposób udziałami Spółki,
 • postanowienie co do dalszego istnienia Spółki w przypadku, gdyby straty przekroczyły sumę kapitału zapasowego i kapitałów rezer­wowych oraz połowy kapitału zakładowego,
 • tworzenie funduszy Spółki, w tym funduszy celowych i rezerwo­wych,
 • zbycie lub nabycie nieruchomości,
 • określanie zasad wynagradzania Prezesa Zarządu oraz na jego wniosek wynagradzania członków Zarządu,
 • określanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
 • zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub ustanowienie na nim prawa użytkowania,
 • podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 • zmiana umowy Spółki,
 • połączenie lub rozwiązanie Spółki oraz utworzenie nowej Spółki,
 • objęcie albo nabycie akcji, udziałów innej Spółki,
 • zbycie nabytych lub objętych udziałów, akcji innej Spółki, Uchwała Zgromadzenia Wspólników określa warunki i tryb zbycia akcji, udziałów,
 • emisji obligacji,
 • zmiana adresu Spółki.

Zgromadzenie Wspólników może także rozpatrywać inne sprawy wnie­sione przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Wspólnika.