Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

Informacja publiczna, która nie została udostępniona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o., udostępniana jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1429 z późn. zm.).

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP, jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w ciągu tego okresu, wnioskodawca zostanie powiadomiony w terminie 14 dni o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim zostanie udostępniona informacja, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnymi z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do ich udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i formie określonych we wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonej we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek niezbędne będzie poniesienie przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o. dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Spółka może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W tej sytuacji wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku zostanie powiadomiony o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Wniosek (240kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Iwona Winiarczyk - Helik (11 października 2007)
Opublikował: Marek Krzyśka (11 października 2007, 10:00:53)

Ostatnia zmiana: Marek Krzyśka (15 kwietnia 2020, 17:54:51)
Zmieniono: Aktualizacja treści.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8676